AGY数显式水果硬度计
Aliyiqi艾力AGY-15水果硬度计 Aliyiqi艾力AGY水果硬度计-15 Aliyiqi艾力AGY水果硬度计-15

AGY数显式水果硬度计

产品简介:

Aliyiqi艾力AGY-15水果硬度计具有精度高、易操作、携带方便等优点。果品成熟度测试仪并可与专用的试验台配合使用,以提高测量精度。

联系方式:

手机:13058533881
QQ:56348459
微信:y13058533881

AGY数显式水果硬度计 AGY数显式水果硬度计 AGY数显式水果硬度计 AGY数显式水果硬度计 AGY数显式水果硬度计 AGY数显式水果硬度计 AGY数显式水果硬度计 AGY数显式水果硬度计 AGY数显式水果硬度计 AGY数显式水果硬度计

13058533881 发送短信